Deze informatie vervangt in geen geval de onafhankelijke en professionele kennis, het oordeel en indien van toepassing de diagnose, van een professional. Royal Canin is niet aansprakelijk voor elke directe of indirecte schade (verlies van data, financieel verlies, verlies van winst, verlies van kansen, enz.) De Gebruiker (a) garandeert dat de informatie die hij of zij bij Royal Canin aanlevert waar, accuraat en compleet is en de Gebruiker is verantwoordelijk voor fouten, omissies of updates; (b) neemt onmiddellijk actie om de data en informatie die hij heeft aangeleverd te actualiseren wanneer dat nodig is; en (c) dient, wanneer hij of zij niet langer een professional is, (i), Royal Canin daarvan per e-mail op de hoogte te stellen en (ii) het gebruik van het platform onmiddellijk stop te zetten. Royal Canin Veterinary Diet Diabetic is een compleet en evenwichtig hondenvoer, dat samengesteld is uit hoge gehaltes en een optimale verhouding van oplosbare en onoplosbare dieet-vezels. de trainingen bij te wonen onder de voorwaarden die door Royal Canin worden gesteld. Het platform biedt Gebruikers de mogelijkheid de algemene voorwaarden op elk moment in te zien. Artikel 7 – Deactivatie en verwijdering van het account. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die op dit platform worden aangeboden, behalve wanneer ze expliciet zijn aangepast of onder specifieke voorwaarden vallen. Als de professional zijn of haar account niet binnen deze periode activeert, zal Royal Canin hem of haar een herinnering sturen om het account te activeren binnen een periode die in de herinneringsmail wordt aangegeven. Royal Canin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor annulering, modificatie of verwijdering van alle (of een deel van de) trainingen en zal geen enkele compensatie betalen voor geannuleerde online trainingen of trainingen op locatie in het pand van Royal Canin, 3.3. Wij nemen de Corona-uitbraak zeer serieus en doen er alles … Het gebruik van het platform en de trainingen valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Dieetvoer voor honden en katten die leiden van nierproblemen en nierziekten. Durante los días 21 y 22 de octubre, con la colaboración entre Royal Canin y AVEPA tuvo lugar este evento especial dedicado a los animales de edad avanzada, que ha recibido comentarios muy positivos, tanto por los ponentes y los temas, como por el tipo de presentación, y que fue seguido por un gran número de asistentes. Nadat het account gedurende 18 maanden gedeactiveerd is geweest. Royal Canin Veterinary Diet is ontwikkeld voor katten met medische problemen. Detailhandelaar/winkelier betekent een erkende distributeur van producten van Royal Canin. Royal Canin kan het account van de Gebruiker in de volgende gevallen eveneens deactiveren: De Gebruiker kan besluiten zijn of haar account om welke reden dan ook te verwijderen, door een verzoek daartoe aan Royal Canin te sturen. Babydog. Royal Canin Academy Royal Canin Canada Company, having its office at 100 Beiber Road, Puslinch, Ontario, Canada, N0B 2J0 (« Royal Canin ») provides a digital multi-service platform called “Royal Canin Academy” designed for Professionals and accessible from the internet (« Platform »). Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van een nieraandoening. Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van een Via deze pagina weet je zeker dat je de goedkoopste Royal Canin Hondenvoer deal scoort. Diálogos con expertos: geriatría. Canin Kenniscentrum, Mijn Royal Canin - Royal Canin Adult Dachshund (Teckel) natvoer is rasspecifiek natvoer voor de volwassen Teckel vanaf 10 maanden. De Gebruiker kan Royal Canin vragen zijn of haar account te heractiveren. De Gebruiker erkent en accepteert dat het door Royal Canin ontwikkelde platform een vernieuwende tool is die verder ontwikkeld zal worden teneinde bepaalde functies en trainingen toe te voegen, te vervangen of verwijderen. Raadpleeg daarom eerst een dierenarts alvorens je dit voer bestelt. Wanneer een training geannuleerd moet worden, zullen degenen die zich daarvoor hebben ingeschreven tenminste zeven (7) dagen voorafgaand aan de start daarvan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Royal Canin Renal Hond is Royal Canin zal, voor de presentatie van de trainingen, voorzien in trainers die het bedrijf – naar eigen goeddunken - passend acht. Aangenomen wordt dat elke connectie naar het account en/of overdracht van gegevens die plaatsvindt tijdens gebruik van het account door de eigenaar van het betreffende account en onder zijn volledige verantwoordelijkheid zijn geïnitieerd. 16 talking about this. Royal Canin behoudt zich het recht voor elke geregistreerde deelnemer wiens of wier gedrag als ongepast wordt ervaren door Royal Canin of zijn trainers uit een training te verwijderen. Alle intellectuele eigendomsrechten in relatie tot het platform en het materiaal dat daarop wordt aangeboden (tekst, beelden, video’s, databases, geluiden, foto’s, namen van bedrijven, logo’s, handelsmerken, enz. Door de uitbraak van het Corona virus kunnen er helaas tijdelijk geen puppy- en kittenpakketten worden aangevraagd. Mini. Artikel 5 – Aansprakelijkheid van Royal Canin. Overmacht verwijst naar elke daad, gebeurtenis of omstandigheid die niet te voorzien is, buiten de invloed valt van de partij die erdoor geraakt wordt en waardoor deze partij niet in staat is om volledig aan de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit deze voorwaarden, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot overmacht, oorlog of terrorisme, tekorten in aanbod, storingen of defecten, onderbrekingen in of het niet functioneren van computerfaciliteiten, of verlies van data als gevolg van energiestoringen of mechanische problemen met het opslaan van informatie of opvraagsystemen, arbeidsproblemen of burgerlijke onrust. Van Royal Canin hondenvoer puppy tot Royal Canin maxi adult hondenvoer. Royal Canin behoudt zich het recht voor de periode waarin het materiaal beschikbaar is te wijzigen. Redactionele inhoud: inhoud die niet gerelateerd is aan producten van Royal Canin (dat wil zeggen: neutrale informatie over de zorg voor en voeding van huisdieren); Promotionele inhoud: inhoud die gerelateerd is aan producten van Royal Canin, te onderscheiden via een specifiek teken. Cookie Notice. De algemene voorwaarden vormen een contract tussen Royal Canin en de Gebruiker. Met Royal Canin kattenvoer voed je je kat juist en evenwichtig. Royal Canin Academy Closed web academy for Royal Canin co-workers Royal Canin accepteert geen aansprakelijkheid in gevallen dat het platform en/of alle of een deel van de trainingen niet beschikbaar zijn wegens een technisch defect, probleem of reden, waaronder (maar niet beperkt tot) een overbelasting van het internet, het falen van serviceproviders, menselijke of elektrische fouten, kwade opzet, problemen met software of hardware en/of overmacht. Royal Canin behoudt zich echter het recht voor om volledige of gedeeltelijke betaling te vragen voor toegang tot het platform, en de Gebruiker zal daarvan naar behoren op de hoogte worden gesteld. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor (a) het naleven van de juridisch bindende regels die op zijn professie van toepassing zijn; (b) het besluit zich voor het platform te registreren en deel te nemen aan de trainingen; (c) wanneer van toepassing, de diagnose en behandeling van de medische conditie en gezondheidsstatus van de huisdieren (alleen dierenartsen zijn in staat om huisdieren fysiek te onderzoeken en te behandelen); (d) de keuze om bepaalde informatie of aanbevelingen die op het platform als onderdeel van de trainingen worden gedeeld met de huisdiereigenaren te delen; (e) elke directe en/of indirecte schade die de huisdiereigenaar of een derde lijdt als gevolg van de informatie die op het platform en in de trainingen wordt verstrekt. Elk dispuut tussen Royal Canin en de Gebruiker dat voortvloeit uit de interpretatie, uitvoering of beëindiging van de voorwaarden en dat niet op vriendschappelijke wijze kan worden opgelost, zal worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland. Informatie over een dergelijke beperkte beschikbaarheid zal op het platform bij al het materiaal worden aangegeven. Zodra uw aanvraag is geaccepteerd ontvangt u inloggegevens voor 'Mijn Royal Canin', Royal Studenten in de diergeneeskunde mogen het platform uitsluitend inzetten voor persoonlijk gebruik en informatieve en onderwijskundige doeleinden inzetten. De voorwaarden zijn vanaf acceptatie daarvan door de Gebruiker van toepassing voor een onbepaalde periode. Royal Canin is nauw betrokken bij de verbetering van de gezondheid en het welzijn van honden en katten. 4.2 Rangschikking – De inhoud (trainingen) die aan de Gebruiker van het platform kan worden aangeboden kan gerangschikt zijn aan de hand van de volgende criteria: 4.3 Korting - Royal Canin kan beslissen, maar verbindt zich er niet toe, kortingen aan te bieden op producten van Royal Canin aan Gebruikers die trainingen volgen waarin promotionele inhoud is verwerkt. Zodra de Gebruiker de algemene voorwaarden accepteert, (a) krijgt deze toegang tot het platform via het account, met gebruik van een inlognaam en wachtwoord, die door Royal Canin zijn verstrekt, strikt persoonlijk zijn en door de Gebruiker worden bewaard; (b) dient deze alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de inlognaam en het wachtwoord vertrouwelijk en veilig te bewaren en correct te gebruiken, teneinde te voorkomen dat deze in handen komen van of gebruikt worden door derden die niet geautoriseerd zijn, en (c) is volledig verantwoordelijk voor het gebruik door andere personen van zijn inloggegevens en wachtwoord, evenals voor de acties die vanuit zijn account worden ondernomen. Artikelen van Royal Canin Renal koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonden Royal Canin Maxi Puppy heeft een energiegehalte dat is aangepast aan de behoeften van je puppy. Katten en honden helpen om zo gezond mogelijke levens te leiden. Uw aanvraag zal individueel worden beoordeeld. De Gebruiker is dan ook volledig verantwoordelijk voor het nagaan of de trainingsuren die hij in het volgen van trainingen op het platform heeft gestoken in aanmerking komen voor een officiële erkenning door zijn of haar lokale autoriteiten, in termen van bijscholing. Alle veiligheidsvoorschriften en –bepalingen na te leven, evenals alle andere redelijke veiligheidseisen die gelden op de locatie waar de trainingen worden gegeven. Royal Canin Mini Puppy natvoer is geschikt voor pups tot een leeftijd van 10 maanden, met een volwassen gewicht tot maximaal 10 kilogram, en is ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw puppy in het achterhoofd. Royal Canin delivers precise nutritional solutions so dogs can perform at their best. Gebruiker betekent een professional die middels een directe overeenkomst met Royal Canin gerechtigd is het platform te gebruiken. The physical and mental demands placed on working dogs mean they naturally require a higher energy diet. De Gebruikers die in aanmerking komen voor registratie voor het platform dienen professionals te zijn die het platform uitsluitend voor professionele doelen zullen gebruiken. Altijd de beste prijs Alleen betrouwbare winkels Elke dag nieuwe aanbiedingen. Als één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of specifieke voorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, zullen de andere bepalingen volledig van kracht blijven. Dierenarts betekent een natuurlijke persoon die een veterinaire of dierenartspraktijk uitoefent, volledig geregistreerd en erkend door de bevoegde professionele toezichthoudende instantie, en dierengeneeskunde en -chirurgie in de praktijk brengt, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet- en regelgeving. Een kenmerk van dit hondenvoer is het beperkte vetgehalte, hierdoor wordt het risico op hyperlipidemia en pancreatitis bij de diabetes-hond gereduceerd. Wanneer de Gebruiker de nieuwe voorwaarden afwijst, zal zijn of haar toegang tot het platform worden gedeactiveerd en zal de Gebruiker de trainingen niet langer kunnen volgen.